KOVOLIS HEDVIKOV

GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji tímto výslovně, bezúplatně, svobodně a dobrovolně souhlas s automatizovaným zpracováním mých kontaktních a jiných osobních údajů uvedených v registračních formulářích, mém životopise, motivačním dopise, popř. obdobném dokumentu či emailu, které jsem poskytl společnosti KOVOLIS HEDVIKOV a.s. jako správci osobních údajů.

Svůj souhlas uděluji za účelem vedení mých údajů v interní evidenci pro uchazeče o zaměstnání, upozornění a zaslání nabídek zaměstnání, a to jak na pracovní pozici, o kterou jsem se ucházel/a, tak i pro další pro mě vhodné pracovní pozice.


Vaše osobní údaje budou takto zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou nebo do odvolání Vašeho souhlasu.

Společnost KOVOLIS HEDVIKOV a.s. bude v pozici správce a odpovídá za bezpečnost zpracování v souladu s aktuálně platnými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

  • Odvolání souhlasu. Zpracování osobních údajů na základě tohoto formuláře je založeno na Vašem souhlasu. Odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich údajů před tímto odvoláním ani zpracování založené na jiném právním důvodu.
  • Dále máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich výmaz, opravu, popř. omezení jejich zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování nebo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice).
  • V případě automatizovaného zpracování máte dále právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

V případě odvolání souhlasu se zpracováním, popř. jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, včetně stížností, se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktního e-mail: info@kovolis-hedvikov.cz.

Svým souhlasem potvrzuji, že jsem se s výše uvedenými informacemi seznámil/a, byl/a jsem řádně poučen/a o svých právech a že údaje, které jsem podle tohoto souhlasu poskytl/a, jsou úplné, pravdivé a týkají se pouze mé osoby.